×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت  عکس
    Dr.m.haghighi2015@gmail.com دکتر مهرداد حقیقی متخصص عفونی معاون آموزشی دستیاری و تحصیلات تکمیلی 
Gudarzim@gmail.com دکتر مهدی گودرزی عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی       مشاور معاون آموزشی دستیاری و تحصیلات تکمیلی

 


مسئول دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی:

خانم حوریه داداشی

تماس: 

23872505

  

  

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست