×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دفتر معاونت آموزش دستیاری و تحصیلات تکمیلی علوم پایه و بالینی:       23872505  -  021    

دفتر کارشناسان آموزشی تحصیلات تکمیلی بالینی:                 8 - 23872507   -              021

دفتر کارشناسان آموزشی و تحصیلات تکمیلی علوم پایه:                    22439945-             021

ایمیل:       pgraduate@sbmu.ac.ir

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست