×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیران محترم گروه‌های علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدیرگروه

گروه مربوطه

1

آقای دکتر

سیاوش پرورده

فارماکولوژی

2

آقای دکتر

محسن نوروزیان

بیولوژی و علوم تشریحی

3

آقای دکتر

رضا دیوبند

مهندسی و فیزیک پزشکی

4

آقای دکتر

مهیار جان احمدی

فیزیولوژی

5

آقای دکتر

علی حقیقی

انگل شناسی

6

آقای دکتر

هاشمی

ایمنی شناسی پزشکی

7

خانم دکتر

سوده غقوری فرد

ژنتیک

8

آقای دکتر

عبدالرحیم نیک ضمیر

بیوشیمی بالینی

9

آقای دکتر

عباس مسجدی آرانی

روانشناسی بالینی

10

آقای دکتر

ابولحسن احمدیانی

علوم اعصاب

11

آقای دکتر

حسین گودرزی

میکروبیولوژی

12

خانم دکتر

لیلا افشار

اخلاق پزشکی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست